DG18P02OVV030 – „Řeč materiálu - tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl“

Příjemce koordinátor:  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) 
Řešitel příjemce-koordinátora:  PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D. 
Řešitelský tým FF UK:  PhDr. Petra Hoftichová, Doc. PhDr. Václav Soukup, CSc., PhDr. Petr Janeček Ph.D., Doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D. 
   
Příjemce Národní technické muzeum (NTM)
Řešitel příjemce:  Mgr. Pavel Kodera, Ph.D. 
Řešitelský tým NTM:  Ing. Lukáš Hejný, PhDr. Martin Ebel, Ph.D., Mgr. Jakub Chaloupka, Mgr. Kristýna Koderová, Jan Trnka, Ing. Blanka Kreibichová 
   
Příjemce:   Národní památkový ústav (NPÚ) 
Řešitel příjemce doc. Petr Kuthan, ak. soch a rest 
Řešitelský tým NPÚ: Mgr. Kateřina Cichrová, Bc. Ivana Troupová, Mgr. Dagmar Geršlová, PhDr. Ludmila Ourodová Ph.D., Mgr. Michaela Váchová, PhDr. Eva Lukášová

Cíle projektu

Projekt Řeč materiálu: Tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl, realizovaný v letech 2018 až 2022, zajišťující odborníci z Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Národního památkového ústavu a Národního technického muzea. Jedná se o interdisciplinární aplikovaný výzkum, jehož výsledky přispějí k detailnímu poznání, zdokumentování a prezentaci technologií tradičních řemesel, užívaných zejména v aristokratickém nebo městském prostředí, která jsou spojena především s funkcí a využitím obytných staveb a interiérů. Klasifikace jednotlivých zkoumaných řemesel je provedena podle preferovaných a primárně užívaných materiálů jako jsou dřevo (stavební truhlářství, parketářství, truhlářství a řezbářství), kov (stavební zámečnictví), textil (čalounictví a prýmkařství), keramika (kamnářství), sklo (vitráž) nebo materiálů a postupů užívaných při úpravě stavebních povrchů staveb (štukatérství a štafířství).

V ohnisku výzkumu budou zejména obory zastupující ohrožená řemesla nebo zanedbatelně zdokumentované specializace, u nichž existuje mimořádně hodnotný kulturně historický potenciál pro prezentaci veřejnosti. V minulosti patřila řada tradičních řemeslných oborů do běžné domácí produkce a zájem badatelů směřoval více k řemeslům spjatým s lidovou kulturou, zatímco komplexní a systematické studium mnoha dalších řemeslných dovedností bylo spíše opomenuto. K jednotlivým oborům vybraných řemesel užívaných při budování měšťanských nebo aristokratických staveb a jejich interiérů byly dosud publikovány spíše dílčí odborné práce, převážně zaměřené na historiografii, ale stranou zájmu zůstávaly aspekty technologické.Aktivní provozování řady řemesel navíc dnes velmi rychle mizí a evropská produkce je běžně nahrazována importy z náhražkových materiálů. Mnoho technologií zaniká také se změnou výrobních postupů a užívaných pracovních nástrojů.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o interdisciplinární problém, zúčastněné instituce v projektu ve vzájemné spolupráci zdokumentují a pro další instituce zpřístupní poznatky využitelné jak ve sbírkových institucích, tak i v soukromém sektoru a v oblasti restaurování a konzervace.

Hlavním cílem projektu je hloubkové poznání kvalit a specifik jednotlivých řemesel v širších společenských, souvislostech a kulturněhistorických kontextech. Zvláštní pozornost bude věnována také dokumentaci vybraných řemesel, která bude zahrnovat podrobné videozáznamy pracovních i technologických postupů, jejich užití v současnosti včetně technických analýz užitých materiálů. Cílem projektu je také deskripce, analýza a interpretace znalostí a dovedností tradičních řemeslných technologií, zpracování aktuálních rešeší historických pramenů v návaznosti na znalosti konzervátorských a restaurátorských dovedností v daných oborech. Součástí projektu budou certifikované metodiky i prezentace řemesel formou výstav, dlouhodobých expozic, odborných publikací, studií a workshopů.

Projekt Řeč materiálu: Tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl může zásadním způsobem přispět k ochraně, restaurování, prezentaci a edukaci v oblasti tradičních řemesel spojených se stavební a interiérovou produkcí pro měšťanské a aristokratické prostředí. Výstupy projektu budou edukativní pomůckou pro účely obnovy sbírkových nebo památkových artefaktů a výchovu nových mistrů uměleckého řemesla a restaurátorů. Neposledním důvodem pro realizaci projektu je také rozšíření prostoru umožňujícího jak ochranu kulturního dědictví, tak vzdělávací aktivity v oblasti antropologie turismu a cestovního ruchu. Expozice památkových objektů, kde převažují interiérové celky, preferují především funkční souvislosti mobilií, ale vlastní výroba řemeslných artefaktů i detaily technologických postupů jsou opomíjeny. Dílčím, ale neméně důležitým cílem projektu je překonat tuto disproporci a nastolit ve vztahu k ochraně tradičních řemesel a kulturního dědictví komplexní holistickou perspektivu.

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová