Garant: Ing. Lukáš Hejný, Národní technické muzeum

Tradiční truhlářské řemeslo se v současné době omezuje prakticky pouze na oblast ryze individuální zakázkové výroby a dále pak na oblast oprav a restaurování historického nábytku. V běžné produkci ho nahradila velkosériová produkce továrně vyráběného nábytku, především z  aglomerovaných materiálů a za vysokého stupně automatizace výrobních postupů. Naproti tomu výše zmínění truhláři zpracující individuální zakázky používají při výrobě nábytku/stavebně-truhlářských výrobků z masivního dřeva postupy do velké míry shodné s postupy tradičními, i když s podílem využití obráběcích strojů. V oboru se vyskytují i truhláři pracující ryze původními tradičními postupy, vyrábějící obvykle repliky historického nábytku.

V rámci tohoto projektu NAKI se jeho část věnovaná stavebnímu truhlářství – řemeslu, navazujícímu ve své stavební oblasti na ostatní stavební řemesla, řemeslu zabydlujícímu obytný prostor domů a utvářejícímu jeho charakter – věnuje jednak dokumentaci tradičních řemeslných postupů prováděných zkušenými truhláři a dále pak prezentaci těchto postupů a tradičního truhlářského řemesla samotného.

Pro účely praktické části projektu jsou v areálu Centra stavitelského dědictví Plasy, vytvářena pracoviště s odpovídajícím technicko-řemeslným zázemím, která budou sloužit jednak jako expoziční dílna s možností ukázek tradičního truhlářského řemesla prováděného ručním způsobem ale i na historických truhlářských strojích a dále pak dílna určená pro prezentaci, dokumentaci a experimentální výzkum tradičních truhlářských postupů. Toto pracoviště bude sloužit i pro konání vzdělávacích programů pro školy. Konání těchto vzdělávacích programů a dalších odborných workshopů v těchto dílnách bude rovněž součástí tohoto projektu.

Ve výstavním prostoru Centra stavitelského dědictví Plasy v objektu bývalého mlýna bude v roce 2020 uspořádána odborná tematická výstava prezentující řemeslo stavebního truhlářství. Smyslem výstavy by mělo být poutavou formou přestavit a přiblížit návštěvníkům krásu tohoto odvětví truhlářského řemesla a truhlářského zpracování dřeva (ručního i strojního) vůbec. V rámci přípravy výstavy by měl vzniknout i AV dokument dokumentující a prezentující tradiční řemeslné postupy. Ten bude následně v rámci výstavy promítán. Výstava bude doplněna autentickými historickými stavitelskými prvky z oblasti stavebního truhlářství a ukázkou historických školních truhlářských prací ze sbírky Stavitelství Národního technického muzea. Součástí výstavy bude i příprava a vydání kritického katalogu.

Vedle výše uvedené edukativní výstavy vznikne v přilehlé prostoře Centra stavitelského dědictví její pokračování v podobě výstavy ryze interiérového typu, kde dojde k reinstalaci do sbírky Stavitelství získané kompletní truhlářské dílny z počátku druhé čtvrtiny 20. století. Bude zde prezentována v podobě „zastaveného času“ reálně zařízené a uspořádané dílny.

Dalším, teoretickým výstupem bude odborný článek uvedený v recenzovaném časopise zpracující téma školních truhlářských prací (společně s pracemi tesařskými) – modelů ve sbírce stavitelství NTM a jejich vazbu na předlohy v rámci dobové odborné literatury.

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová