2018

Činnosti v první etapě projektu byly zaměřeny na zahájení kvalitativního empirického výzkumu, uspořádání workshopů, vznik webových stránek projektu a videodokumentu. V rámci jednotlivých oborů byla zahájena dokumentace prací a technologických postupů, včetně nástrojů a materiálů. Proběhly chemické a technologické analýzy vybraných vzorků. Současně jsou shromažďovány poznatky z dostupné literatury, staromistrovské techniky a poznatky. Činnosti zahrnují rešerše odborné literatury a zákonných norem pro restaurování ve státech EU. Dále jsou prováděny archivní rešerše kreseb a plánů ze sbírek hradů a zámků nebo archivní průzkum fondů ve správě NPÚ.

Do sbírek NTM bylo zakoupeno několik mimořádných akvizic truhlářského vybavení, v současné době probíhá evidence a konzervace jednotlivých exponátů. Členové týmu navazovali tuzemské a zahraniční kontakty a navštěvovali tematicky zaměřené expozice muzeí a instituce zaměřené na dokumentaci a prezentaci tradičních řemeslných postupů. Se zahraničními partnery byla navázána spolupráce na řešení a konzultacích výstupů projektu.

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová