Stavební truhlářství a parketářství

Kritický katalog k výstavě Díl(n)a stavebního truhlářství

Hejný, L., Ebel, M. a kol. 2020. Stavební truhlářství a parketářství. Praha: Národní technické muzeum.

Stavební truhlářství a parketářství jsou odvětví, která k sobě mají blízko používaným materiálem, nástroji i finálním výrobkem, postupným procesem specializace se však jejich cesty částečně rozešly.

Kapitoly věnované stavebnímu truhlářství tento řemeslný obor obecně vymezují a jednotlivé postupy tradičního řemesla představují na popisu výroby určitého výrobku – dveřního křídla. Text Lukáše Hejného, vedoucího oddělení architektury a stavitelství NTM, se zde opírá především o historické stavební příručky a je podpořen profesními zkušenostmi Miloše Kodýdka, truhláře, který se tradiční ruční výrobou dlouhodobě zabývá. Navazující bohatě fotograficky doprovozený katalog prvků stavebního truhlářství, zejména oken a dveří ze sbírek Národního technického muzea, pak řemeslné postupy ilustruje na konkrétních příkladech. Katalog ručních nástrojů i historického vybavení strojní truhlářské dílny dokumentuje proměnu technologického přístupu k danému řemeslu.

Část věnovaná parketám a parketářství je zásadním a zatím patrně jediným uceleným pohledem, který u nás na toto téma vznikl. Autoři, ředitel Muzea architektura a stavitelství NTM Martin Ebel ve spolupráci s Ivetou Krupičkovou, v ní sledují jak typologickou proměnu parket, tak i vývoj technologie parketářské výroby; zároveň se pokoušejí vnést systém do používané oborové terminologie. Objevná je rovněž stať věnovaná první továrně na parkety v Čechách v Nebřezinách u Plas, jejíž počátek sahá do 30. let 19. století.

Katalog je možné zakoupit na stránkách Národního technického muzea: Stavební truhlářství a parketářství. Katalog k výstavě "Díl(n)a stavebního truhlářství" | Národní technické muzeum (ntm.cz)

Stavebni truhlarstvi a parketarstvi

 


 

Štafířství

Kritický katalog k výstavě Štafířství: Tajemství zapomenutých technologií

Cichrová, K., Hoftichová, P., eds. 2020. Štafířství: Vybrané kapitoly z umění imitativních povrchových úprav. Praha: Národní památkový ústav.

Obsahem publikace je soubor studií, zaměřený na některé poněkud opomíjené tradiční technologie imitativních povrchových úprav, které jsou zahrnovány pod pojem štafířství. Kritický katalog se soustřeďuje na témata, která nejsou v češtině dosud podrobněji zpracovaná. Po úvodu, zaměřeném na etymologii a vymezení pojmu, následují obsáhlejší kapitoly, věnované technologiím, které téměř nebyly v českém prostředí doposud zpracovány. Jedná se o papírmaše, lacca povera a fládrování.

V druhé části publikace jsou zařazeny případové studie, které vycházejí z nových nálezů a upozorňují na některé zajímavé formy pozlacovačského řemesla například různé typy lazur či zlacení do exteriéru na olejový podklad. Textovou část doprovází velmi bohatá a názorná obrazová příloha. Soustředěné informace jsou určené především pracovníkům paměťových institucí, jejichž úkolem je péče o kulturní dědictví a jeho prezentace veřejnosti. Publikace bude rovněž názorným pramenem poznatků pro oborové specialisty i studenty.

stafirstvi

 


 

Kachlová kamna v jižních Čechách

Kritický katalog ke stejnojmenné výstavě

Ourodová Hronková, L., ed. 2021. Kachlová kamna v jižních Čechách. Praha: Národní památkový ústav.

Tato kniha je příspěvkem k poznání historie vytápění kachlovými kamny v jižních Čechách. Pokouší se o shrnutí základních poznatků o technologii výroby, výtvarném i technickém řešení, slohovém ztvárnění a stavbě kachlových kamen v historii i v současnosti. Přináší poznatky o restaurování kachlových kamen a ve výběrovém katalogu poprvé nechává nahlédnout do bohatství tvarů a barev historických kachlových kamen v interiérech jihočeských hradů a zámků.

kachlova kamna jizni cechy 2021

 


 

STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ

Kritický katalog ke stejnojmenné výstavě

Ebel, M. a kol., 2021. Stavební zámečnictví. Praha – Plasy: Národní technické muzeum.

Sbírky Národního technického muzea dobře ilustrují vývoj okenních a dveřních kování za posledních zhruba 400 let. Především z tohoto zdroje byla připravena výstava v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy i předkládaný katalog. Publikaci uvádí celkový nástin vývoje zámkových mechanismů od starověku až po 19. století. Autorem této stati je emeritní kurátor sbírky hutnictví a náměstek pro sbírkovou činnost NTM Ing. Zdeněk Rasl.

Navazující rozsáhlou kapitolu s názvem „Proměny okenních a dveřních kování“, tedy stěžejní text celé publikace, zpracoval hlavní autor výstavy, ředitel Muzea stavitelství a architektury NTM PhDr. Martin Ebel, Ph.D. Sleduje nejen estetickou stránku kování, ale především jejich fungování, základní vývojové zlomy a mezníky. Samostatná pozornost je věnována rovněž historickým názvům jednotlivých prvků a dobové oborové terminologii. Zdrojem poznání zde nejsou jen samotné sbírkové předměty, ale historické prvky dochované in situ na památkách, a především dobové zámečnické příručky a nabídkové katalogy výrobců a prodejců. Jedná se o první systematické shrnutí uvedeného tématu v české odborné literatuře. 

Specifickou tematiku vývoje visacích zámků připomenul v základních obrysech kurátor sbírky hornictví NTM Bc. Jaroslav Lett. Kromě zámků a kování však sbírky NTM zahrnují i další bohatou škálu předmětů, které do oboru stavebního zámečnictví nepochybně náleží. Jejich výběrový katalog je předmětem části, kterou připravil vedoucí oddělení stavitelství a architektury Ing. Lukáš Hejný. Na výstavy realizované v CSD NTM Plasy navazují další edukační aktivity, které se stávají stálou součástí zdejších expozic. Jejich ukázku z oblasti stavebního zámečnictví v katalogu představila muzejní pedagožka Mgr. Kristýna Koderová.

Publikaci uzavírá přehled literatury a archivních zdrojů ke sledovanému tématu a anglické resumé. 

Katalog je možné zakoupit na e-shopu Národního technického muzea: https://eshop.ntm.cz/.

Katalog Stavebni zamecnictvi

 


 

TAPISERIE ZE SBÍREK ZÁMKU NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU – ANATOMIE TAPISERIE

Kritický katalog k výstavě Příběhy psané vlnou a hedvábím

Cichrová, K. a kol. 2021. Tapiserie zámku Náměšť nad Oslavou – Anatomie tapiserie. České Budějovice: Národní památkový – územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích.

Obsahem publikace je soubor tapiserií, výjimečné kvality, datovaných do 2. poloviny 16. až 18. století, ze sbírkových fondů Státního zámku Náměšť nad Oslavou. Jednotlivé kapitoly se zabývají historií sbírky, ikonografickým rozborem artefaktů, jejich materiálovou analýzou a detaily použitých technologií. Závěrečná kapitola je věnovaná preventivní i kurativní péči o tapiserie. Soustředěné informace jsou určeny především pracovníkům paměťových institucí, jejichž úkolem je péče o kulturní dědictví a jeho prezentace veřejnosti. Kniha bude rovněž názorným pramenem poznatků pro oborové specialisty, studenty i odbornou veřejnost. 

Katalog Tapiserie zamku Namest obal

 


 

NÁBYTEK S PŘÍBĚHY

Kritický katalog k výstavě Intarzie – umění nábytkářské

Cichrová, K. a kol. 2021.Nábyek s příběhy. České Budějovice: Národní památkový – územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích.

Předkládaná publikace obsahuje soubor studií, zaměřených na vybrané kusy nábytku výjimečné kvality, datovaných do 17. a 18. století, ze sbírkových fondů Národního památkového ústavu. Jednotlivé kapitoly se zabývají ikonografickým rozborem artefaktů, jejich materiálovou analýzou i detaily použitých technologií. Soustředěné informace jsou určeny především pracovníkům paměťových institucí, jejichž úkolem je péče o kulturní dědictví a jeho prezentace veřejnosti. Kniha bude rovněž názorným pramenem poznatků pro oborové specialisty i studenty. 

Katalog Nabytek s pribehy obal

 


 

VITRÁŽE: ZÁMEK HLUBOKÁ

Kritický katalog k výstavě Vitraje: Průzračné pohledy do světa symbolů a příběhů

Losos, K, Coufal, P., Ctiborová, M. 2021. Vitráže: Zámek Hluboká. České Budějovice: Národní památkový – územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích.

Publikace, která je věnovaná ojedinělé a pozoruhodné sbírce sklomaleb zámku Hluboká nad Vltavou, spojuje jak pohled uměleckého historika, tak i pohled technický, tedy uměleckého sklenáře. Prezentuje se zde jak výběr sbírkových kusů, tak i současně vývoj malby na skle od středověkých vitráží až po kabinetní malbu 16. a 19. století, která je vlastním jádrem sbírky. V úvodu autoři věnují vzniku vitráže jakožto způsobu zakrývání okenních otvorů a jejího rozvoje při výzdobě chrámových oken středověku. Dále se pak podrobně zabývají dílenskou praxí, která se u klasických vitráží prakticky od doby jejich vzniku v podstatě nezměnila, včetně současných technik zušlechťování skla. To vše je míněno ovšem jako hlubší seznámení s tímto fenoménem uměleckého řemesla, kterému je popisovaná sbírka věnovaná. Soustředěné informace jsou určené především pracovníkům paměťových institucí, jejichž úkolem je péče o kulturní dědictví a jeho prezentace veřejnosti. Kniha bude rovněž názorným pramenem poznatků pro oborové specialisty a studenty.

Katalog vitraje

 


 

Čalounění – svědectví pohodlí a luxusu

Kritický katalog k výstavě Čalounění – svědectví pohodlí a luxusu

Cichrová, K., Lukášová, E., Samihýlová, A. 2021. Čalounění – svědectví pohodlí a luxusu. České Budějovice: Národní památkový – územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích.

Čalounění představovalo v aristokratických interiérech všech slohových období velmi významnou součást celkového vybavení. Rozmanitost materiálu dává čalouněným prvkům, mezi něž zahrnujeme sedací nábytek, lože, draperie i tapety, kouzelnou schopnost vytvářet podle potřeby nejen iluzi intimity a pohodlí, ale rovněž interiér zateplit a dodat prostředí patřičnou reprezentativnost a eleganci.

Nejrůznější druhy čalounů byly velmi početně zastoupenou složkou mobiliáře a v řadě případů potvrzovaly svým luxusem i cenou společenské postavení majitelů. Čalounění v podobě tapet, sedacího nábytku i loží udávalo často zásadní výraz interiéru svým tvaroslovím, a především dominantní barevností. Textilie včetně čalounění byly v pravém slova smyslu „mobiliářem“, neboť se daly poměrně snadno přemísťovat z jednoho sídla na druhé a vytvářet tak majiteli pocit důvěrně známého útulného prostředí.

Měnící se módní požadavky společně s křehkostí a zranitelností materiálů čalounění však zapříčinily jejich častou likvidaci. S výjimkou těch nejcennějších artefaktů, mezi něž patřily například textilie vázané na rodové či historické události, byly poškozené tkaniny velmi prakticky měněny za nové. Proto jsou ukázky původního čalounění ze starších období nesmírně cennými artefakty, které svědčí o vybraném vkusu uživatelů i skvělých řemeslných kvalitách tvůrců a inspirují nás i v současnosti.

První část publikace přináší stručný průřez historií a typologií produktů čalounického řemesla, doprovázený velmi bohatou obrazovou přílohou, sestávající z fotografií autentického mobiliáře i dobových ilustrací. Reálné příklady doplňují ukázky z dobových inventářů.

Další část knihy je věnována podrobnému výčtu materiálů, pomůcek a nářadí používaných v historii pro čalounické práce. Instruktivní obrazová příloha doprovází rovněž popis všech důležitých čalounických technologií a pracovních postupů.

Zvláštní kapitola se zabývá tématem historických celních předpisů, obsahujících výčet mnoha důležitých materiálů, používaných pro čalounění.

Závěrečná studie, která je příkladem mimořádného artefaktu, je věnována souboru tkaných čalounů v interiéru zámku Velké Losiny.

Publikaci doprovází významový slovníček čalounických termínů v historii i současnosti.

Čalouneni svědectví pohodlí a luxusu

 


 

Štukatérství

Kritický katalog k výstavě štukatérství

Půtová, B. (ed.). 2022. Štukatérství: Kritický katalog k výstavě štukatérství. Praha: Nakladatelství Pavel Mervart

Kritický katalog Štukatérství přináší historický přehled štukatérského řemesla, seznamuje s různými materiály a technikami. Přibližuje základní mezníky technologie zpracování štukové masy, jež se vyvíjela v důsledku rozvoje technologických znalostí a také v závislosti na konkrétním slohovém období, jehož styl ovlivňoval formu a aplikaci materiálu. Ačkoliv kořeny štukatérství sahají do starověku, techniky zpracování se do dnešních dob téměř nezměnily. Štukatérství je řemeslo spočívající ve zpracování tvárné hmoty – štuku, respektive štukové malty – za účelem vytváření plastických ornamentů, volných plastik, ale i ušlechtilých a dekorativních povrchů. Katalog reprezentuje výběr z bohatého sbírkového fondu Národního technického muzea, konkrétně Sanderovy sbírky, která zahrnuje architektonické prvky z nejrůznějších slohových období i výzdobné plastické elementy plošné a prostorové. Katalog je doplněn o využití této techniky v českých dílnách či ateliérech, kde jsou kontinuálně dodržovány původní techniky štukatérství a historické materiály. Přináší reflexi o stavu a vývoji štukatérství v českém prostředí po roce 1989. Zároveň vystihuje uplatnění štukatérství v moderním interiéru nebo v tvorbě designových produktů a artefaktů.

Štukaterství

 


 

Sborník Řeč materiálu

Půtová, B., Svoboda, M. 2022 (eds.). Řeč materiálu. Praha: Nakladatelství Pavel Mervart.

Sborník Řeč materiálu představuje závěry z odborné konference Historický interiér a řeč materiálů konané v roce 2022 v rámci projektu NAKI Ministerstva kultury České republiky Řeč materiálu: Tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl. Ve sborníku jsou prezentovány specializované studie z jednotlivých odborných etap a tematických celků, včetně textů zahraničních i domácích specialistů. Studie se zaměřují na několik okruhů. Jedná se o vymezení některých pojmů, k nimž patří historický interiér, původní technologie, kvalita materiálů anebo autenticita. Příspěvky dále sledují stavební prvky jako nedílnou součást historického interiéru a rekonstrukce historických interiérů či jejich částí s využitím znalostí původních technologií a materiálů. Studie vystihují autentické tradiční technologie a materiály, jejich kvalitativní výzkum s cílem identifikovat příčiny a faktory, které jsou zdrojem transmise, modifikace nebo zániku tradičních řemeslných technologií. Neopomíjí ani dopad detailních znalostí tradičních materiálů a technologií na rehabilitaci historických objektů. Jednotlivé texty ve sborníku mohou proto přispět k ochraně, restaurování, prezentaci a edukaci v oblasti tradičních řemesel spojených se stavební činností a interiérovou tvorbou v měšťanském a aristokratickém prostředí.

Sborník je k zakoupení na tomto odkazu:
http://www.pavelmervart.cz/kniha/rec-materialu-781/

sbornik rec materialu

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová