Stavební truhlářství a parketářství

Kritický katalog k výstavě Díl(n)a stavebního truhlářství

Hejný, L., Ebel, M. a kol. 2020. Stavební truhlářství a parketářství. Praha: Národní technické muzeum.

Stavební truhlářství a parketářství jsou odvětví, která k sobě mají blízko používaným materiálem, nástroji i finálním výrobkem, postupným procesem specializace se však jejich cesty částečně rozešly.

Kapitoly věnované stavebnímu truhlářství tento řemeslný obor obecně vymezují a jednotlivé postupy tradičního řemesla představují na popisu výroby určitého výrobku – dveřního křídla. Text Lukáše Hejného, vedoucího oddělení architektury a stavitelství NTM, se zde opírá především o historické stavební příručky a je podpořen profesními zkušenostmi Miloše Kodýdka, truhláře, který se tradiční ruční výrobou dlouhodobě zabývá. Navazující bohatě fotograficky doprovozený katalog prvků stavebního truhlářství, zejména oken a dveří ze sbírek Národního technického muzea, pak řemeslné postupy ilustruje na konkrétních příkladech. Katalog ručních nástrojů i historického vybavení strojní truhlářské dílny dokumentuje proměnu technologického přístupu k danému řemeslu.

Část věnovaná parketám a parketářství je zásadním a zatím patrně jediným uceleným pohledem, který u nás na toto téma vznikl. Autoři, ředitel Muzea architektura a stavitelství NTM Martin Ebel ve spolupráci s Ivetou Krupičkovou, v ní sledují jak typologickou proměnu parket, tak i vývoj technologie parketářské výroby; zároveň se pokoušejí vnést systém do používané oborové terminologie. Objevná je rovněž stať věnovaná první továrně na parkety v Čechách v Nebřezinách u Plas, jejíž počátek sahá do 30. let 19. století.

Katalog je možné zakoupit na stránkách Národního technického muzea: Stavební truhlářství a parketářství. Katalog k výstavě "Díl(n)a stavebního truhlářství" | Národní technické muzeum (ntm.cz)

Stavebni truhlarstvi a parketarstvi

 


 

Štafířství

Kritický katalog k výstavě Štafířství: Tajemství zapomenutých technologií

Cichrová, K., Hoftichová, P., eds. 2020. Štafířství: Vybrané kapitoly z umění imitativních povrchových úprav. Praha: Národní památkový ústav.

Obsahem publikace je soubor studií, zaměřený na některé poněkud opomíjené tradiční technologie imitativních povrchových úprav, které jsou zahrnovány pod pojem štafířství. Kritický katalog se soustřeďuje na témata, která nejsou v češtině dosud podrobněji zpracovaná. Po úvodu, zaměřeném na etymologii a vymezení pojmu, následují obsáhlejší kapitoly, věnované technologiím, které téměř nebyly v českém prostředí doposud zpracovány. Jedná se o papírmaše, lacca povera a fládrování.

V druhé části publikace jsou zařazeny případové studie, které vycházejí z nových nálezů a upozorňují na některé zajímavé formy pozlacovačského řemesla například různé typy lazur či zlacení do exteriéru na olejový podklad. Textovou část doprovází velmi bohatá a názorná obrazová příloha. Soustředěné informace jsou určené především pracovníkům paměťových institucí, jejichž úkolem je péče o kulturní dědictví a jeho prezentace veřejnosti. Publikace bude rovněž názorným pramenem poznatků pro oborové specialisty i studenty.

stafirstvi

 


 

Kachlová kamna v jižních Čechách

Kritický katalog ke stejnojmenné výstavě

Ourodová Hronková, L., ed. 2021. Kachlová kamna v jižních Čechách. Praha: Národní památkový ústav.

Tato kniha je příspěvkem k poznání historie vytápění kachlovými kamny v jižních Čechách. Pokouší se o shrnutí základních poznatků o technologii výroby, výtvarném i technickém řešení, slohovém ztvárnění a stavbě kachlových kamen v historii i v současnosti. Přináší poznatky o restaurování kachlových kamen a ve výběrovém katalogu poprvé nechává nahlédnout do bohatství tvarů a barev historických kachlových kamen v interiérech jihočeských hradů a zámků.

kachlova kamna jizni cechy 2021

 


 

STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ

Kritický katalog ke stejnojmenné výstavě

Ebel, M. a kol., 2021. Stavební zámečnictví. Praha – Plasy: Národní technické muzeum.

Sbírky Národního technického muzea dobře ilustrují vývoj okenních a dveřních kování za posledních zhruba 400 let. Především z tohoto zdroje byla připravena výstava v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy i předkládaný katalog. Publikaci uvádí celkový nástin vývoje zámkových mechanismů od starověku až po 19. století. Autorem této stati je emeritní kurátor sbírky hutnictví a náměstek pro sbírkovou činnost NTM Ing. Zdeněk Rasl.

Navazující rozsáhlou kapitolu s názvem „Proměny okenních a dveřních kování“, tedy stěžejní text celé publikace, zpracoval hlavní autor výstavy, ředitel Muzea stavitelství a architektury NTM PhDr. Martin Ebel, Ph.D. Sleduje nejen estetickou stránku kování, ale především jejich fungování, základní vývojové zlomy a mezníky. Samostatná pozornost je věnována rovněž historickým názvům jednotlivých prvků a dobové oborové terminologii. Zdrojem poznání zde nejsou jen samotné sbírkové předměty, ale historické prvky dochované in situ na památkách, a především dobové zámečnické příručky a nabídkové katalogy výrobců a prodejců. Jedná se o první systematické shrnutí uvedeného tématu v české odborné literatuře. 

Specifickou tematiku vývoje visacích zámků připomenul v základních obrysech kurátor sbírky hornictví NTM Bc. Jaroslav Lett. Kromě zámků a kování však sbírky NTM zahrnují i další bohatou škálu předmětů, které do oboru stavebního zámečnictví nepochybně náleží. Jejich výběrový katalog je předmětem části, kterou připravil vedoucí oddělení stavitelství a architektury Ing. Lukáš Hejný. Na výstavy realizované v CSD NTM Plasy navazují další edukační aktivity, které se stávají stálou součástí zdejších expozic. Jejich ukázku z oblasti stavebního zámečnictví v katalogu představila muzejní pedagožka Mgr. Kristýna Koderová.

Publikaci uzavírá přehled literatury a archivních zdrojů ke sledovanému tématu a anglické resumé. 

Katalog je možné zakoupit na e-shopu Národního technického muzea: https://eshop.ntm.cz/.

Katalog Stavebni zamecnictvi

 


 

TAPISERIE ZE SBÍREK ZÁMKU NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU – ANATOMIE TAPISERIE

Kritický katalog k výstavě Příběhy psané vlnou a hedvábím

Cichrová, K. a kol. 2021. Tapiserie zámku Náměšť nad Oslavou – Anatomie tapiserie. České Budějovice: Národní památkový – územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích.

Obsahem publikace je soubor tapiserií, výjimečné kvality, datovaných do 2. poloviny 16. až 18. století, ze sbírkových fondů Státního zámku Náměšť nad Oslavou. Jednotlivé kapitoly se zabývají historií sbírky, ikonografickým rozborem artefaktů, jejich materiálovou analýzou a detaily použitých technologií. Závěrečná kapitola je věnovaná preventivní i kurativní péči o tapiserie. Soustředěné informace jsou určeny především pracovníkům paměťových institucí, jejichž úkolem je péče o kulturní dědictví a jeho prezentace veřejnosti. Kniha bude rovněž názorným pramenem poznatků pro oborové specialisty, studenty i odbornou veřejnost. 

Katalog Tapiserie zamku Namest obal

 


 

NÁBYTEK S PŘÍBĚHY

Kritický katalog k výstavě Intarzie – umění nábytkářské

Cichrová, K. a kol. 2021.Nábyek s příběhy. České Budějovice: Národní památkový – územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích.

Předkládaná publikace obsahuje soubor studií, zaměřených na vybrané kusy nábytku výjimečné kvality, datovaných do 17. a 18. století, ze sbírkových fondů Národního památkového ústavu. Jednotlivé kapitoly se zabývají ikonografickým rozborem artefaktů, jejich materiálovou analýzou i detaily použitých technologií. Soustředěné informace jsou určeny především pracovníkům paměťových institucí, jejichž úkolem je péče o kulturní dědictví a jeho prezentace veřejnosti. Kniha bude rovněž názorným pramenem poznatků pro oborové specialisty i studenty. 

Katalog Nabytek s pribehy obal

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová