Stavební truhlářství a parketářství

Kritický katalog k výstavě Díl(n)a stavebního truhlářství

Hejný, L., Ebel, M. a kol. 2020. Stavební truhlářství a parketářství. Praha: Národní technické muzeum.

Stavební truhlářství a parketářství jsou odvětví, která k sobě mají blízko používaným materiálem, nástroji i finálním výrobkem, postupným procesem specializace se však jejich cesty částečně rozešly.

Kapitoly věnované stavebnímu truhlářství tento řemeslný obor obecně vymezují a jednotlivé postupy tradičního řemesla představují na popisu výroby určitého výrobku – dveřního křídla. Text Lukáše Hejného, vedoucího oddělení architektury a stavitelství NTM, se zde opírá především o historické stavební příručky a je podpořen profesními zkušenostmi Miloše Kodýdka, truhláře, který se tradiční ruční výrobou dlouhodobě zabývá. Navazující bohatě fotograficky doprovozený katalog prvků stavebního truhlářství, zejména oken a dveří ze sbírek Národního technického muzea, pak řemeslné postupy ilustruje na konkrétních příkladech. Katalog ručních nástrojů i historického vybavení strojní truhlářské dílny dokumentuje proměnu technologického přístupu k danému řemeslu.

Část věnovaná parketám a parketářství je zásadním a zatím patrně jediným uceleným pohledem, který u nás na toto téma vznikl. Autoři, ředitel Muzea architektura a stavitelství NTM Martin Ebel ve spolupráci s Ivetou Krupičkovou, v ní sledují jak typologickou proměnu parket, tak i vývoj technologie parketářské výroby; zároveň se pokoušejí vnést systém do používané oborové terminologie. Objevná je rovněž stať věnovaná první továrně na parkety v Čechách v Nebřezinách u Plas, jejíž počátek sahá do 30. let 19. století.

Katalog je možné zakoupit na stránkách Národního technického muzea: Stavební truhlářství a parketářství. Katalog k výstavě "Díl(n)a stavebního truhlářství" | Národní technické muzeum (ntm.cz)

Stavebni truhlarstvi a parketarstvi

 


 

Štafířství

Kritický katalog k výstavě Štafířství: Tajemství zapomenutých technologií

Cichrová, K., Hoftichová, P., eds. 2020. Štafířství: Vybrané kapitoly z umění imitativních povrchových úprav. Praha: Národní památkový ústav.

Obsahem publikace je soubor studií, zaměřený na některé poněkud opomíjené tradiční technologie imitativních povrchových úprav, které jsou zahrnovány pod pojem štafířství. Kritický katalog se soustřeďuje na témata, která nejsou v češtině dosud podrobněji zpracovaná. Po úvodu, zaměřeném na etymologii a vymezení pojmu, následují obsáhlejší kapitoly, věnované technologiím, které téměř nebyly v českém prostředí doposud zpracovány. Jedná se o papírmaše, lacca povera a fládrování.

V druhé části publikace jsou zařazeny případové studie, které vycházejí z nových nálezů a upozorňují na některé zajímavé formy pozlacovačského řemesla například různé typy lazur či zlacení do exteriéru na olejový podklad. Textovou část doprovází velmi bohatá a názorná obrazová příloha. Soustředěné informace jsou určené především pracovníkům paměťových institucí, jejichž úkolem je péče o kulturní dědictví a jeho prezentace veřejnosti. Publikace bude rovněž názorným pramenem poznatků pro oborové specialisty i studenty.

stafirstvi

Ministerstvo Kultury

„Řemeslo je dokladem kontinuální kreativity lidstva, která podněcuje nejenom představivost a zručnost, ale zejména posouvá hierarchii hodnot a vede k uvědomění jedinečnosti vlastní práce i osobnosti a neopakovatelnosti okamžiku v řece života. Ve jménu řemesla lze vnímat přirozenou podstatu člověka a jeho široké možnosti seberealizace, jež si žádají svého projevu.“

Barbora Půtová